Název projektu: INTERNACIONALIZACE KLASTRU – CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011823
Doba realizace: 1.10.2018 – 31.12.2020

Popis a cíl projektu: Projekt je v souladu se strategií klastru pro zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, zaměřen na navázání konkrétní mezinárodní spolupráce v oblasti VaV, technologického rozvoje a inovací a zapojení se do mezinárodních sítí v oblasti nábytkářského průmyslu.

Je v souladu s Exportní strategie ČR 2012-2020, které hlavním cílem je přispět ke zvýšení a diverzifikaci českého vývoz na trhy, které mají výrazný potenciál růstu vývozu.
V oblasti ASEANu KČN naváže na aktivity minulého období, v rámci nichž založil CIC ve Vietnamu.

Hlavním cílem je podpořit zahraniční aktivity klastru a jeho členských firem ve vytipovaných zahraničních teritoriích (Evropa, JV Asie) prostřednictvím internacionalizace klastru, vč. podpory realizace mezinárodních projektů a mezinárodního technologického transferu.

V souladu s definovanými cíli internacionalizačních strategií KČN jsou dílčí cíle projektu následující:

  • Spolupráce s vytipovanými zahraničními klastry v rámci FURNITURE AND WOODWORKING CLUSTER PARTNERSHIP (FWCP)- navázání aktivní spolupráce a výměny best practices
  • Výměna zkušeností a dobrých praktik ze zahraničí týkající se především VaV, technologického rozvoje a transferu inovací – realizace série setkání s potenciálními partnerskými klastry / workshopů pro rozvoj další spolupráce
  • Rozvíjet a provádět společnou strategii posílení meziodvětvové spolupráce a usnadňující internacionalizaci malých a středních podniků
  • Posílení spolupráci mezi klastry a členi SMEs jako výsledek B2B střetnutí, interakci v pracovních skupinách a prostřednictvím  FWCPna mezinárodní úrovni.
  • Participace v národních a evropských klastrových sítích a projektech – KČN se bude podílet jako partner na vhodně zvoleném mezinárodním projektu
  • Implementace výsledků VaV do procesu tvorby norem pro nábytkářský průmysl – tvorba, hodnocení, připomínkování, a revize EU norem
  • Propagace KČN na trzích jihovýchodní Asie – aktivní účast na trhu ve Vietnamu, kde již má KČN díky založení Czech Industry Company vytvořeno zázemí pro efektivní propagaci a průzkum okolních trhů
  • Zmapování zemí ASEANu – vytipování vhodných zemí pro spolupráci s KČN a nalezení potenciálních partnerů pro spolupráci v oblasti prodeje nebo výroby nábytku
  • Spolupráce s vytipovanými zahraničními partnery – vytipování a navázání kontaktu s konkrétními firmami v rámci vytipovaných členských zemí ASEANu vhodných pro transfer technologií, které vlastní KČN a jeho členové, příp. technologií, o které by měli členové KČN zájem pro transfer do ČR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logo OPZ
COSME