Fundraising a projektové poradenství

Klastr pro své členy monitoruje dotační možnosti, přičemž se specializuje zejména na dotace z evropských operačních programů. Tyto služby poskytuje jak zapojením členů do svých vlastních projektů, tak i formou poradenství, podpory a administrace projektů nebo částí projektů, jejichž nositeli jsou členové klastru.

Členové klastru mohou těžit z koncentrace informací, osobností, příležitostí a kontaktů, které jsou neoddělitelnou součástí klastru.

Nabízíme:

 • výběr a posouzení dotačních možností
 • vyhledání vhodných dotačních titulů
 • získávání informací o národních a nadnárodních vládních podpůrných programech
 • přípravu projektové žádosti včetně povinných i nepovinných příloh
 • konzultace a poradenství při realizaci projektu a čerpáni rozpočtu
 • přípravu a realizaci výběrových řízení
 • vyhledávaní vhodného partnera nebo finančních zdrojů
 • přípravu tuzemských a zahraničních inovačních záměrů

Informace

Klastr slouží svým členům jako informační základna. Členové klastru získávají informace rychleji, snadněji a často bezplatně od řídící jednotky a od členů navzájem, které by nikdy nedostali, pokud by působili izolovaně. Výměna informací probíhá oboustranně, to znamená, že i členové poskytují informace řídícím jednotkám. Sdílení a poskytování informací patří mezi základní poslání klastru.

Poskytuje informace z oblasti práva, ekonomiky, činnosti oborových subjektů, kterých je KČN členem, akcí pro nábytkářský průmysl, identifikaci tržních příležitosti, nových trhů:

 • vydávaní informačního magazínu 3-4x měsíčně
 • informační servis KČN je rozesílán 1x týdně

Infrastruktura

V rámci svých projektů buduje KČN sdílenou infrastrukturu a pomáhá tak svým členům minimalizovat náklady na VaVaI.

 • TC – Brno – Technologické centru pro zkoušení nábytku
 • TC – Lukavec – Technologické centrum zaměřené na výzkum a vývoj v oblasti tvarování plošných dílců
 • TC – Ořechov – Technologické centrum pro vývoj nových technologií a nových typů výrobků
 • TC – Svitavy – Technologické centrum pro vývoj povrchových úprav a nedřevěných materiálů

KČN zlepšuje přístup firem k přístrojovému zařízení a vybavení potřebnému pro výzkumné a vývojové činnosti.

Internacionalizace

 • Zapojení se do mezinárodních projektů
 • Mapování trhů / Identifikace tržní příležitosti
 • Sdílení informací a zkušenosti
 • Rozvoj exportu
 • Vyhledávání kontaktů pro navázání spolupráce
 • Organizování společných výstav
 • Organizovaní Misí do zahraničí
 • Organizovaní Study visit

KNOW-HOW

KČN v průběhu své existence shromáždil klíčové know-how, které poskytuje své členské základně. Jedná se například o výzkumné zprávy, metodiky, rešerše či market intelligence.  Také nabízí komerční využití výstupu z VaV ve formě licencí.

Komunikace

Klastr je prostor, který napomáhá při odstraňování komunikačních bariér. Problémem je to, že řada podniků dosud trpí přehnanou uzavřeností. V klastru je důležitá komunikační otevřenost, protože je známkou partnerské rovnocennosti a také obohacuje nejen samotného člena, ale i členy navzájem. Díky otevřené komunikaci vznikají kontakty a přístup k většímu rozsahu příležitostí. Strategii klastru formuje vzájemné sdělování společných zájmů, potřeb a problémů a umožňuje hledat způsoby jejich řešení.

KČN také poskytuje možnost setkání formou B2B, matchmakingů a networkingu.

Marketing a propagace

Propagace Klastru a jejich členů je nedílnou součástí aktivit klastru se snahou dosáhnout rozvoje nejen samotných členů, ale i celého odvětví. Příkladem aktivit je tvorba prezentačních materiálů, účast na akcích, veletrzích a výstavách a další propagační aktivity klastru a jeho členů. Prostřednictvím webových stránek zajišťujeme naším členům základní aktivní formou PR.

Zajišťujeme organizaci akcí, jako jsou například obchodní mise, dny otevřených dveří, exkurze, společné výstavy a akce určené pro propagaci a navazování partnerských vztahů, matchemaking. B2B…

Sdílení služeb třetích subjektů

 • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
 • Pojištění pohledávek
 • Finanční služby pro členy KČN
 • Společný nákup pohonných hmot
 • Společný nákup energií
 • Operativní leasing automobilů
 • Společný nákup kancelářského materiálu

Spolupráce

Spolupráce je jednou ze základních funkcí klastru a jeho řídící organizace má k této činnosti patřičné informační, metodologické a analytické nástroje. Klastr vytváří zájmové skupiny a může iniciovat kooperační projekty s cílem dosažení synergických a nákladově úsporných efektů. V rámci klastru musí být spolupráce kombinovaná se zachováním konkurence a rivality.

Výzkum, vývoj a inovace

Klastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou, zprostředkovává přístup podniku do inovačních systémů a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry.

V rámci VaV projektů ostatních subjektů klastr poskytuje konzultační služby v rámci své oborové specializace.

Vzdělávání

Klastr realizuje semináře, workshopy, odborné konference a kulaté stoly, B2B setkání v oblasti nábytkářství s cílem podpory, rozvoje a sdílení zkušeností dané problematiky a osvětové činnosti. Dále klastr organizuje pro své členy vzdělávání zaměstnanců v souladu s potřebami členských firem, primárně v oblastech IT, ekonomických a právních, jazykových a manažerských dovednostech.

Logo OPZ
COSME