Cíl projektu: Cílem je ověření možnosti zpracování AL profilů na komponenty (rámečky, sokly, ..), které se používají  ke kompletaci nábytkových sestav. Jedná se o prověření, zda je možno na klasických stolařských  strojích  v dílenských podmínkách  výrobců nábytku a zpracovatelů stolařských materiálů zpracovávat s dostatečnou přesností a v potřebné kvalitě různé typy AL profilů v podmínkách  zakázkové a malosériové výroby.

Předpokládaný výstup projektu: Očekávaným výstupem by měly být zkušenosti a konkrétní doporučení technického charakteru  aplikovatelné pro ostatní členy KČN, kteří mají zájem tímto způsobem  ekonomicky a efektivně řešit svoje potřeby v oblasti malosériového zpracování AL profilů.

Vstupy:
– Vědecko-výzkumní pracovníci
– jejich činnost bude spočívat ve stanovení různých technologických postupů a  praktických zkouškách, jejich aplikace na různé typy AL profilů s ohledem na typ hotového výrobku. (Detailní popis je v samostatných popisech pracovních činností.)
– Materiální zabezpečení – budou použity různé typy AL profilů od různých výrobců – dodavatelů. Tento materiál dodá  a bude ho spolufinancovat společnost NADOP.
– Přístrojové zabezpečení – pro realizaci tohoto projektu bude použito strojní a přístrojové zabezpečení, které KČN pořídil v rámci 1.etapy v rámci souboru laboratorního zařízení pro zpracování AL profilů.  Toto zařízení bylo částečně pořízeno z dotačních prostředků čerpaných v 1.etapě projektu. Jedná se o následující položky:

– SW pro výpočet rozměrů jednotlivých částí výrobku
– měřící  digitální zařízení
– měřící přípravky
– dělící agregát
– nástroje
– upínací přípravky

Kromě tohoto zařízení se bude na řešení projektu podílet i společnost NADOP tím, že poskytne další zařízení s možnosti provádění těchto zkoušek. Jedná se o následující položky:
– NC řízené obráběcí centrum
– Speciální upínací přípravky
– SW pro programování NC strojů
– Dělící pily včetně nástrojů pro obrábění hliníku

Časová náročnost projektu – předpokládá se, že tento projekt bude řešen v období 6-ti měsíců v rámci 2. etapy projektu.  Protože jednotlivé činnosti spočívají v různých typech prací – viz popis prací výzkumných pracovníků, není možno předpokládat, že by bylo možné tyto činnosti realizovat v kratším časovém období.

Popis  činností na projektu – jednotlivé činnosti spojené s realizací celého projektu lze popsat jako souhrn následujících činností, které se v různých četnostech opakují:
– Vytvoření technologického postupu dělení a opracování AL profilů na klasických dřevoobráběcích strojích
– Vytvoření technologického postupu dělení a opracování  AL profilů na NC strojích
– Vytvoření technologického postupu opracování všech montážních a technologických otvorů  na klasických dřevoobráběcích strojích a na NC strojích
– Stanovení a ověření optimálních řezných podmínek pro opracování s ohledem na  různé technologické postupy a  použitou technologii opracování
– Stanovení o ověření vhodných upínacích metod AL profilů pro různé typy strojů
– Ověření vlivu typu nástroje a jeho geometrie na kvalitu opracování na NC strojích, na klasických strojích
– Ověření životnosti různých typů nástrojů na řezných podmínkách a typu opracovaného materiálu
– Vytvoření programu pro řízení NC obráběcího stroje s použitím naklápěcí hlavy, definice řezných podmínek
– Stanovení a ověření různých metod spojování AL profilů s ohledem na konečné použití – sokly, rámečky,
– Výběr vhodného kování pro AL dvířka, zkoušky mechanicko-fyzikálních vlastností  spojů
– Stanovení a ověření možnosti použití různých typů a druhů výplní pro AL  dvířka
– Montáž a kompletace hotových AL  výrobků, kompletace s dalšími prvky a posouzení  vzhledových a mechanicko – fyzikálních vlastností jednotlivých spojů

Stav sledované problematiky před zahájením VV projektu – jedním ze současných trendů spojených s výrobou nábytku a s vývojem nových modelů nábytku je četnější používání AL komponentů. Tyto AL komponenty se používají společně s dalšími materiály – sklo, dřevo, plasty, kompaktní materiály. Ve většině případů se jedná o to, že je třeba nakupované  AL polotovary, které jsou většinou v metráži – v tyčích  dále mechanicky zpracovávat – řezat, obrábět, spojovat, kompletovat s dalšími dílci a doplňky. Současný stav poptávky po nábytku v rámci ČR a EU nutí většinu výrobců nábytku k tomu, aby vyráběli nábytek v malých sériích nebo na zakázku a v poměrně krátkých dodacích lhůtách.  Z tohoto důvodu  je velice problematické, aby výrobci nábytku nakupovali tyto hotové malosériově vyráběné  AL prvky a hotové komponenty  u specializovaných výrobců a zpracovatelů. Protože se tedy jedná pro výrobce nábytku o požadavek vysoké operativnosti, je tato část projektu zaměřená na ověření možnosti výroby a zpracování komponentů z AL profilů přímo u výrobců nábytku. Snahou je, aby mohli tuto výrobu zajistit s minimálními investicemi a mohli k ní v převážné míře využívat již stávající strojní zařízení.

Místo realizace projektu – servisní středisko KČN , Zahradní 1A, 664 44, Ořechov

Stav projektu – projekt je  možno považovat realizací činností uvedených v této zprávě za ukončený

Výsledky projektu – výsledky jsou popsány v závěrečné zprávě, která je dostupná v sekci Ke ztažení po přihlášení, a z nich vyplývají obecná doporučení pro zpracovatele těchto profilů v podmínkách malosériové výroby – členy KČN.

Logo OPZ
COSME