Cíl projektu:  Na základě měření parametrů různých druhů nátěrových hmot určit jejich vhodnost použití pro různé typy nábytků a různá prostředí. Budou hodnocené mechanické a fyzikální vlastnosti různých druhů nátěrových hmot nanesených na materiálech nejčastěji používaných pro výrobu nábytku.
Základní měřené parametry:
1) Lesk
2) Tvrdost
3) Adheze
4) Odolnost proti vodě
Cílem druhé etapy výzkumného projektu je najít vhodnou kombinaci laků a technologického postupu pro dosažení vysokého lesku v běžných provozních podmínkách.  Dále je nutné provést posouzení změn základních paramerů laků ve vazbě na stárnutí laku na nábytku. K tomu je nutné provést další meření parametrů laků.

Předpokládaný výstup projektu: Výstupem projektu bude přehled naměřených výsledků základních parametrů různých druhů nátěrových hmot použitých na nejpoužívanějších materiálech pro výrobu nábytku.

Vstupy:
–  Vědecko-výzkumní pracovníci – vědecký pracovník bude provádět měření základních mechanických a fyzikálních vlastností různých druhů laků nanesených na materiálech nejčastěji používaných pro výrobu nábytku. (Detailní popis je v samostatných popisech pracovních činností.)
–  Materiální zabezpečení – vzorky různých typů materiálů pro měření, již nalakované a s popisem, jaké laky byly použity a jak a v kolika vrstvách byly naneseny, dodají členové KČN, nebo členové dodojí podkladová materiál a vzorky nátěrových hmot a pracovník si je bude nanášet sám aby se předešlo chybě způsobené nanášením nátěrové hmoty na podkladový materiál.
– Přístrojové zabezpečení – pro realizaci tohoto projektu bude použito strojní a přístrojové vybavení, které KČN pořídil v rámci 1.etapy v rámci souboru laboratorního zařízení pro kontrolu kvality povrchových úprav a laků  a barev a  soubor laboratorních zařízení pro aplikaci různých typů nátěrových hmot.  Toto zařízení bylo částečně pořízeno z dotačních prostředků čerpaných v 1.etapě projektu.

Časová náročnost projektu – Vzhledem k velkému množství různých vzorků (mnoho kombinací materiálů a nátěrových hmot) a množství parametrů při několikanásobném opakování měření, plánujeme jednoho pracovníka na 12 měsíců(II a III etapa projektu KČN II).

Popis činností na projektu:
– příprava a nastavení měřících přístrojů
– příprava podkladového materiálu – vzorků
– příprava nanášecích směsí – nátěrových hmot
– příprava dodaných a povrchově dokončených  vzorků pro měření a hodnocení
– provedení zkoušek povrchových úprav na základě odpovídajících norem
– vlastní měření parametrů vzorků
– vyhodnocení provedených zkoušek

Měřit se budou povrchově upravené vzorky různého typu (např. DTD-L, MDF, dýhované DTD),k povrchové právě budou použity nátěrové hmoty polyuretanové, vodou ředitelné, kyselinotvrdnoucí, polyesterové a acrylátové.

Aktuální stav sledované problematiky před zahájením VV projektu –  V současné situaci neexistují komplexní informace o základních fyzikálních a mechanických vlastnostech laků používaných českými nábytkáři na  různých typech materiálů užívaných pro výrobu nábytku.

Místo realizace projektu – servisní středisko KČN, Pražská 50, 568 02 Svitavy

Stav projektu – projekt je ve fázi řešení s uzavřenou I. etapou

Výsledky I.etapy  – výsledky jsou popsány v sekci Ke stažení po přihlášení člena

Logo OPZ
COSME