Cíl projektu: Stanovení korelace mezi perforátorovou dle ČSN EN 120 a komorovou metodou dle ASTM D 6007 pro surové třískové a MDF desky.

Předpokládaný výstup projektu: Korelace mezi metodami ČSN EN 120 a ASTM D 6007 pro surové třískové a MDF desky. konkrétní doporučení technického charakteru aplikovatelné pro ostatní členy KČN, kteří

Vstupy:
– Vědecko- výzkumní pracovníci
– jeden pracovník – příprava zkušebních vzorků, příprava zkušebních a měřících zařízení, vlastní měření emise formaldehydu, stanovení emise formaldehydu, příprava roztoků, stanovení kalibrační křivky, běžná údržba zařízení, měření kvality ovzduší nezatížené komory – bez vzorku, vyhodnocování provedených měření. (Detailní popis je v samostatných popisech pracovních činností.)
– Materiální zabezpečení – třískové a MDF desky, chemikálie pro stanovení emise formaldehydu, toluen, samolepící hliníková páska, destilovaná voda. Tento materiál dodá  a bude ho spolufinancovat společnost Dřevozpracující družstvo Lukavec.
– Přístrojové zabezpečení – pro realizaci tohoto projektu bude použito strojní a přístrojové zařízení, které KČN pořídil v rámci 1.etapy. Toto zařízení bylo částečně pořízeno z dotačních prostředků čerpaných v 1.etapě projektu. Jedná se o následující položky:
– zkušební komora pro stanovení emise formaldehydu
– klimatizační komora,
– spektrofotometr,
– váhy,
– laboratorní plynoměr

Kromě tohoto zařízení se bude na řešení projektu podílet i společnost DDL tím, že poskytne další zařízení s možnosti provádění těchto zkoušek. Jedná se o následující položky:
– extrakční přístroj – perforátor
– laboratorní nádobí
– kyvety

Časová náročnost projektu – předpoklad je, že tento projekt bude řešen v rámci II. až V. etapy v rozsahu osm hodin denně.

Popis  činností na projektu –
II. etapa
ověření parametrů komory (teplotní a vlhkostní parametry, hodnota pozadí)
zpracování metodiky měření
zabíhání zkušební komory
ověření metodiky s laboratoří schválenou CARB
mezilaboratorní porovnávací zkoušky
III. etapa
provádění zkoušek třískových desek
vyhodnocení výsledků
IV. etapa
provádění zkoušek MDF desek
vyhodnocení výsledků
V. etapa
ověření získaných výsledků

Aktuální stav sledované problematiky před zahájením VV projektu – Otázka emise formaldehydu z desek na bázi dřeva je stále aktuální. Výrobci močovinoformaldehydových lepidel společně s výrobci desek pokročili ve snižování emise formaldehydu. Drtivá většina výrobců používá pro kontrolu své produkce z hlediska formaldehydu perforátorovou metodu dle normy ČSN EN 120, která stanoví obsah formaldehydu. Důvodem je její rychlost a finanční nenáročnost. Naproti tomu je tu metoda komorová dle normy ASTM D 6007, která je časově i finančně náročná. Její výhodou však je, že poskytuje informaci o emisi formaldehydu v podmínkách blížících se reálnému použití desek. Stanovení korelace uvedených metod umožní výrobcům desek určit emisi formaldehydu na základě stávající provozní metody dle normy ČSN EN 120 a mít tak informaci jak se bude deska chovat při použití v interiéru.

Místo realizace projektu – servisní  středisko KČN, Antonína Sovy 9, 394 26 Lukavec

Stav projektu – projekt je ve fázi řešení s uzavřenou I. etapou

Výsledky I.etapy  – výsledky jsou popsány ve zprávě v sekci Ke stažení pro registrované členy

Logo OPZ
COSME