Mezinárodní on-line konference realizované v prostředí ZOOM se zúčastnilo přes 90 účastníků, studentů Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity T. Bati ve Zlíně, Střední školy umění a designu v Brně i dalších škol, studenti Střední nábytkářské a obchodní školy v Bystřici pod Hostýnem se konference zúčastnili v rámci výuky se svými pedagogy. Dalšími účastníky byla odborná veřejnost – kolegové z muzejních a jiných kulturních institucí, architekti atd. Konference měla velmi dobré ohlasy jak ze strany přednášejících, tak ze strany posluchačů, kteří iniciovali její pokračování.

Konferenci připravila obecně prospěšná společnost Národní centrum nábytkového designu: koncepci a organizaci zajistila PhDr. Dagmar Koudelková, technické zajištění průběhu akce a dokumentaci měl na starosti Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D., který také konferenci moderoval. V úvodu vyzdvihl důležitost znalosti historie pro současnou tvorbu a význam Moravy pro poválečný vývoj nábytku.

PhDr. Dagmar Koudelková, pedagog na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a ředitelka Národního centra nábytkového designu, o. p. s., se ve své přednášce Poválečný nábytek v Československu a jeho výzkum zaměřila na základní informace o nábytkářství poválečného období a na výzkum založený převážně na studiu archivních pramenů a dobových periodik; připomněla vybrané bakalářské a magisterské práce vytvořené na Masarykově univerzitě, týkající se dané problematiky.

Přednáška Výzkumné a vývojové úkoly Vývoje nábytkářského průmyslu v Brně Ing. Heleny Prokopové, cechmistryně Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s., byla zaměřena na činnost důležitého výzkumného a vývojového pracoviště v Brně, v němž byla dlouhá léta zaměstnána, i na jednotlivé státní úkoly vyvíjené ve vazbě na výrobní podniky.

Doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D., pedagog Mendelovy univerzity v Brně, se v přednášce Design nábytku 80. let in memoriam věnoval otázkám designu nábytku za socialismu obecně, možnostem azpůsobům jeho tvorby a prezentace a také postavením návrháře – designéra v tehdejší společnosti.

Bc. Karolína Kouřilová, studentka Masarykovy univerzity v příspěvku Architekt Jaroslav Šmídek – nábytek pro průmysl představila dosud nedoceněného brněnského architekta, o němž psalabakalářskou práci. Přednáška sledovala Šmídkovy nejdůležitější návrhy v oblasti čalouněnéhosedacího, skříňkového a kuchyňského sektorového nábytku, určené pro průmysl, a to v kontextuvývoje nábytku v Československu po roce 1945.

Bc. Andrea Klučárová, studentka Masarykovy univerzity, v přednášce Nedoceněný designér Jiří Petřivý prezentovala výsledky své bakalářské práce: poskytla typologický přehled architektových návrhů vobdobí let 1956–1982, připomněla jeho publikační činnost i výzkum v oblasti ergonomie.

Mgr. Vilém Urban, student Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v přednášce Modulární princip v poválečné produkci čalouněného nábytku sledoval zapojení plastických hmot do nábytkářského průmyslu ve vazbě na státní úkoly realizované pracovníky Vývoje nábytkářského průmyslu; na příkladu experimentálních modelů sedacího nábytku z polystyrenu doložil oscilaci tuzemské produkce mezi exportní výrobou nábytku a snahou reflektovat západní progresivní trendy.

Dobří designéři kopírují, nejlepší designéři kradou – zamyšlení Ing. arch. Martina Kovaříka, Ph.D., nad inspiračními zdroji v oblasti produktového designu a designu nábytku: zda stačí obrázkové informace z webu, časopisů, knihoven, nebo kde je hranice mezi kopií a re–designem.

Prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., pedagog na Technické univerzitě v Košicích, představil v příspěvku Archeológia československého dizajnu několikaletou fotografickou dokumentaci starých, vyřazených kusů nábytku, a to v nečekaných a nezamýšlených, paradoxních i vtipných kontextech: na sběrném dvoře, v bazaru, na smetišti, u kontejneru, na ulici, v přírodě, na verandách vesnických domků.

Prezentace s názvem Historické inspirace a současná nábytkářská tvorba v ateliéru Průmyslový design FMK UTB doc. MgA. Martina Surmana, ArtD. z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byla zaměřena nasoučasné designérské projekty ateliéru z oblasti interiérového nábytku a na historické inspiračnízdroje evropského designu 20. století.

Mgr. Sabina Stržínková, studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ve své prezentaci Materiály včera a dnes aneb vývoj a použití materiálů od poválečného období po současnost představila vývojmateriálů v Československu od poválečných let do roku 2000, se zaměřením na organický styl apočátky použití plastických hmot a sklolaminátu, výrobu dřevotřísky a její využití v sektorovémnábytku.

Adam Karásek, reprezentant společnosti Nanovo, přiblížil v příspěvku Idea výroby replik nábytku z 60. – 80. let 20. století firmu Nanovo, která se téměř deset let zabývá prodejem a renovací nábytkuhlavně z druhé poloviny 20. století a v posledním období se orientuje ve spolupráci s architekty takéna návrhy interiérů a výrobu replik poválečného nábytku v malých sériích. Představil vybrané výstupya realizaci modelů několika českých návrhářů: Jiřího Jiroutka, Miroslava Navrátila a Zbyňka Hřivnáče.

Závěrečná zpráva ke stažení ZDE

PhDr. Dagmar Koudelková, 10. 12. 2020

Logo OPZ
COSME