Mezinárodní online konference realizované v MS Teams a streamované na YouTube kanálu Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity se zúčastnilo přes 60 účastníků, studentů Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity T. Bati ve Zlíně, studenti Střední školy umění a designu v Brně a Střední nábytkářské a obchodní školy v Bystřici pod Hostýnem konferenci vyslechli v rámci výuky se svými pedagogy. Dalšími účastníky byla odborná veřejnost – kolegové z muzejních a jiných kulturních institucí, architekti ad. Konference měla ze strany posluchačů dobré ohlasy, je monitorován zájem o zhlédnutí záznamu.

Konferenci připravila obecně prospěšná společnost Národní centrum nábytkového designu: koncepci a organizaci zajistila PhDr. Dagmar Koudelková, která konferenci také moderovala. V úvodu představila Mojmíra Stupňánka jako brněnského designéra širokých zájmů, který v minulosti pomohl při výzkumu a pracování materiálů týkajících Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského v Brně. Technické zajištění průběhu akce a dokumentaci měl na starosti Mgr. et Mgr. Michael Franěk z Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity.

Mgr. Karolína Kouřilová, studentka Masarykovy univerzity, se v příspěvku Mojmír Stupňánek – nábytek a interiérová tvorba zaměřila na základní informace o tomto brněnském architektovi, představila různé úkoly, které M. Stupňánek řešil v rámci svého působení ve Vývoji nábytkářského průmyslu, pozdějším Výzkumném a vývojovém ústavu nábytkářském. V přednášce byly zmíněny také interiérové realizace, na kterých pracoval přibližně od roku 1990. Autorka na závěr svého příspěvku představila virtuální výstavu prezentující nábytkovou a interiérovou tvorbu Mojmíra Stupňánka.

PhDr. Dagmar Koudelková, pedagog na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a ředitelka Národního centra nábytkového designu, o. p. s., ve své přednášce Mojmír Stupňánek – „speciální“ úkoly představila lamelový sedací nábytek, jehož vývojem na základě pečlivých rešerší a průzkumu zahraničního trhu byl architekt Stupňánek pověřen. Příspěvek byl založen na informacích získaných z dobových archivních materiálů.

Přednáška Ergonomické sezení očima Mojmíra Stupňánka Ing. Heleny Prokopové, cechmistra Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s., byla zaměřena na činnost důležitého výzkumného a vývojového pracoviště v Brně, v němž byla dlouhá léta zaměstnána, i na jednotlivé státní úkoly, na jejichž plnění se podílel také Mojmír Stupňánek. Pozornost byla věnována zejména ergonomii a novému pohledu na sedací nábytek v souvislosti se vznikem klekačky na konci 70. let 20. století a klekačce jako novému impulzu v tvorbě sedacího nábytku v 80. letech 20. století v českém prostředí.

Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D., který působí v Asociaci architektonické a interiérové tvorby, z. s., ve svém příspěvku Klekačka – fenomén 80. let 20. století sledoval problematiku zdravého sezení. Přednáška se zabývala vzpřímeným sezením a s ním souvisejícími ergonomickými a fyziologickými aspekty. Autor představil možné předchůdce klekačky, návrhy skandinávských autorů vycházející z odborné spolupráce s lékaři i současné modely.

Doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D., pedagog Mendelovy univerzity v Brně, se v přednášce Ohlédnutí za prací ve Výzkumném a vývojovém ústavu nábytkářském věnoval otázkám designu nábytku za socialismu obecně, možnostem a způsobům jeho tvorby a prezentace a také postavením návrháře – designéra v tehdejší společnosti, a to s důrazem na práci Mojmíra Stupňánka a kolektivu autorů zmiňovaného ústavu.

MgA. Sabina Stržínková, studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ve svém příspěvku Lamelový nábytek – současnost a budoucnost přiblížila počátky lamelového nábytku, dřívější pokusy najít unikátní technologii, která kombinuje řezání a napařování březového dřeva a která je díky své nadčasovosti používána i dnes. Přednáška představila také současnou nábytkovou produkci využívající nových, alternativních a zcela odlišných materiálů, jež by mohly sloužit jako náhrada klasické lamely.

Doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., pedagog na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislave, se své přednášce Spolužák Mojmír Stupňánek: studentská léta na brněnské Škole uměleckých řemesel zaměřil na význam této vzdělávací instituce v minulosti, připomenul významné pedagogy, kteří zde v daném období působili, a zavzpomínal na studentská léta, která strávil společně se spolužákem Mojmírem Stupňánkem v lavicích této školy.

Odkaz na záznam konference: https://www.youtube.com/watch?v=i49vF2shOds

Odkaz na virtuální výstavu: https://www.artsteps.com/view/6189247e01f645e73719eae9

Závěrečná zpráva ke stažení ZDE

 

   

 

 

 

Logo OPZ
COSME